ANSYS Mechanical – mechanika pevných telies

ANSYS Mechanical je špecializovaný simulačný nástroj založený na metóde konečných prvkov (MKP), ktorý umožňuje virtuálnym testovaním analyzovať zložité diely a celé konštrukčné zostavy. Rýchla a presná simulácia pomáha predvídať robustnosť výrobku, optimalizovať konštrukčný návrh a overiť jeho správanie pred uvedením do výroby. Pokrýva kompletnú oblasť teplotných výpočtov a konštrukčných analýz od jednoduchých lineárnych analýz až po pokročilé nelineárne analýzy, životnosť a optimalizáciu návrhu.

ANSYS Mechanical poskytuje reálne simulácie 2D aj 3D konštrukcií zostavených z objemových prvkov, plechov a nosníkov. Jednotlivé konštrukčné diely je možné v zostave spojiť lineárnym a nelineárnym kontaktom alebo spojom (pánt, kĺb) a simulovať tak kontaktné úlohy. Materiály sú dostupné v obsiahlej materiálovej knižnice alebo je možné vytvoriť vlastný materiál a zadať jeho špecifické mechanické vlastnosti. Generátor siete ponúka automatickú tvorbu siete na základe zvolenej simulácie s možnosťou detailne nastaviť parametre sieťovania a zjemnenia. Model je možné zaťažiť silou, tlakom, momentom, gravitáciou, teplotou atď. Všetky väzby a zaťaženia môžu pôsobiť na plochu, hrany a vrcholy. Pred výpočtom je možné nastaviť parametre trenia alebo zapnúť vplyv veľkých deformácií. Výsledky zobrazujú priebeh napätí, posunutí a deformácií s možnosťou ich animácie, zobrazenia maximálnej a minimálnej hodnoty, zobrazenia v špecifickom reze, zobrazenia izoplôch. Analyzuje reakcie v uchyteniach, kontaktoch a výsledné sily v uzloch. Výsledky zo simulácie v ANSYS Mechanical sa dajú exportovať vo formáte HTML alebo MS Word.  

ANSYS Mechanical je integrovaný do prostredia ANSYS Workbench - platforma určená pre efektívny a flexibilný pracovný postupy. Disponuje CAD asociativitou a výkonnými funkciami pre modelovanie geometrie a tvorby siete. Integrovaný správca parametrov umožňuje jednoducho vykonať parametrickou analýzu. ANSYS Workbench workflow umožňuje jednoducho prepojiť analýzy a riešiť združené úlohy.

Prepojenie s ANSYS CFD umožňuje riešiť FSI – interakciu tekutín a konštrukcií a prepojenie s ANSYS Maxwell umožňuje simulovať teplotné zaťaženie elektromotoru.

ANSYS Mechanical simulácie a analýzy

 • Lineárne a nelineárne statické simulácie
 • Dynamika tuhých telies v kombinácii s deformovateľnými – kinematika mechanizmu
 • Modálna analýza – vlastné tvary a frekvencie
 • Teplotná simulácia - konvekcia, kondukcia, radiácia
 • Simulácia pádovej skúšky, priestrelu a výbuchu
 • Simulácia súčastí z kompozitných materiálov
 • Simulácia plastových a gumových súčastí
 • Simulácia deformácie plastov a zbytkového napätia
 • Akustické simuácie - predikcia hluku
 • Analýza vibrácií – výpočet rezonančných frekvencií
 • Analýza vzperu a predpoveď zbortenia
 • Simulácia návrhu tlakovej nádoby
 • Šírenie trhlín
 • Simulácia únavy a životnosti
 • Citlivostná a parametrická analýza
 • Topologická a parametrická optimalizácia návrhu
ANSYS Mechanical Pro
základné simulácie

ANSYS Mechanical Pro softvér založený na metóde konečných prvkov (FEA). Poskytuje rýchle a presné riešenie analýz napätia, teploty, vibrácií a únavy.

ANSYS Mechanical Premium
pokročilé simulácie

ANSYS Mechanical Premium softvér založený na metóde konečných prvkov (FEA). Ponúka hlbší pohľad na konštrukčný návrh a rozširuje funkcionalitu verzie Pro o nelineárne simulácie a lineárnu dynamiku.

ANSYS Mechanical Enterprise
expertné simulácie

ANSYS Mechanical Enterprise software založený na metóde konečných prvkov (FEA) aplikovateľný na široký okruh technických úloh z oblasti mechaniky pevných telies, termomechaniky, pružnosti a pevnosti, dynamických dejov, akustiky a združených úloh.